Pozvání

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté,

dovolte mi pozvat Vás na společné odborné setkání - 31. Kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 22. - 24. června 2006 v Hradci Králové.

Nefrologie představuje významný obor medicíny. Je předmětem klinické praxe, ale i oborem, který je vědecky a odborně rozvíjen v celé šíři teoretických poznatků a jejich klinických aplikací, je zastoupen v postgraduální i pregraduální výuce. Nikoliv náhodou jsme pro 31. Kongres České nefrologické společnosti zvolili Hradec Králové. Je místem, kde je nefrologie součástí lékařské vědy, pregraduální i postgraduální výuky a klinické praxe. Současně jsou zde vynikající podmínky pro takovéto společné setkání - Kongresové centrum Aldis.

Jsme poctěni, že záštitu nad kongresem převzal rektor Karlovy Univerzity, pan profesor RNDr. Václav Hampl, DrSc. a spolu s ním i představitelé Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové - hejtman ing. Pavel Bradík a primátor ing. Otakar Divíšek. V čestném předsednictvu jsou čelní představitelé fakultních nemocnic, lékařských fakult a dalších vědeckých a odborných ínstitucí spolupracujících s Českou nefrologickou společnosti.

Uvítáme hosty ze zahraničí. Profesor Fokko van der Woude z lékařské fakulty v Mannheimu je předním odborníkem v oblasti genetických aspektů nefropatie u diabetes mellitus 2.typu. Profesor Markus Ketteler z lékařské fakulty v Aachen je expertem v problematice mimokostních kalcifikací u poruch fosfokalciového metabolismu při selhání ledvin a profesor Peter Gross z lékařské fakulty v Drážďanech nás seznámí s výsledky výzkumu antagonistů vasopresinu u onemocnění ledvin. Budeme tedy mít možnost vyslechnout přednášky špičkových vědců ze zahraničí, i z řad našich výzkumníků a klinických odborníků. Věříme, že se setkáme i s kolegy se Slovenska, se kterými nás tradičně pojí těsné osobní i pracovní vazby.

Za základní témata kongresu jsme zvolili následující okruhy:

  • hypertenze
  • kardiovaskulární komplikace a onemocnění ledvin
  • klinická nefrologie
  • genetika v nefrologii a hereditární nefropatie
  • hemodialýza a mimotělní hemoeliminační metody
  • peritoneální dialýza a transplantace ledvin

Uvítáme však každé odborné sdělení, které rozšíří obzory našeho vědění v rovině výzkumu či přispěje k našim praktickým a klinickým zkušenostem. Samostatně bude připraven odborný program sester a techniků.

Program je zatím sestaven rámcově. Vědecký výbor připraví program ze zaslaných abstrakt - datum pro odeslání je do 31. března, 2006 a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách České nefrologické společnosti (www.nefrol.cz). Přijatá abstrakta budou publikována v časopise Aktuality v nefrologii a budou k dispozici v kongresových tištěných materiálech.

Kongres připravujeme společně se Nefrologickou sekcí České asociace sester. Odborný program bude zčásti společný, zčásti poběží ve dvou paralelních sekcích. Kongres tedy bude místem setkání všech pracovníků zabývajících se nefrologií, byť v nejrůznějších funkcích a pracovních rovinách. Jinými slovy, kongres je příležitostí a místem pro společné setkání celé odborné nefrologické veřejnosti.

Nefrologie však není izolovaným odvětvím medicíny či výzkumu. Právě to, že se kongres koná v místě, kde je špičková lékařská, výuková i výzkumná medicínská základna, umožňuje, aby se nefrologové setkali společně s kolegy jiných oborů a spolu s nimi si vyměnili poznatky a zkušenosti. Součástí kongresu bude i společenský program. V den zahájení kongresu uspořádáme uvítací koktejl, druhý den bude společenský večer s bohatým doprovodným programem. Srdečně Vás tedy zveme nejen na odbornou část programu, ale i ke společenským setkáním.

Kongres bychom neuskutečnili bez podpory našich partnerů z řad firem. Budeme mít možnost vidět jejich expozice, seznámíme se s novinkami při firemních sympoziích a výstavách. Partnerem pro uspořádání kongresu je Congress Business Travel, s.r.o.

Na shledanou v Hradci Králové v červnu 2006!


prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
předsedkyně České nefrologické společnosti 2004 - 2006Webdesign & Programming © Grafické studio VLADO